ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI
Dogopedie Publishing, s.r.o.

Tyto zásady ochrany osobních údajů navazují na obchodní podmínky použití online kurzů psiuniverzita.cz. Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si podmínky přečetli a rozumíte jim.

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro používání licence k výukových kurzů Psiuniverzita na stránkách www.psiuniverzita.cz. (dále jen “Online kurzy”), které provozuje Dogopedie Publishing, s.r.o., IČ: 04373855 (dále jen „Provozovatel“), kontaktní e-mail: info@psiuniverzita.cz
 2. Uživatelem online kurzů je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla.
 3. Online kurzy jsou webovou službou sloužící primárně k usnadnění porozumění a výcviku psů prostřednictvím dostupných videí.
 4. Provozovatel vyvíjí a poskytuje lidem k užívání online kurzy sloužící k usnadnění porozumění a výcviku psů. Online kurz je po přihlášení přístupný prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.psiuniverzita.cz (dále jen „Online kurzy“).
 5. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme průběžně měnit či doplňovat. Vždy vás včas informujeme e-mailem a to 30 dnů před nabytím účinnosti těchto změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb.
 6. Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji studentů, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).
 1. Psiuniverzita.cz je správcem osobních údajů
 1. Udělením souhlasu s online kurzem začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme tedy správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od pouze od vás.
 2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • IP adresy zařízení z nich proběhlo přihlášení k aplikaci
  • fakturační údaje, v případě, že dojde k úhradě předplatného
 3. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním online kurzů, informování o plánovaných odstávkách technické údržbě software a hardware, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory, zasíláním podpůrných výukových materiálů, poukazů na rozhovory s rodilými mluvčími a informování ve změnách v aplikaci nebo v jejím užívání
 4. Za účelem ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 5. Za účelem, abychom vás mohli, v rámci našeho zájmu informovat, co je v psiuniverzita.cz nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké vyvíjíme související produkty, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled o stavu online kurzů.
 6. E-mailovou komunikaci se zákaznickou podporou si vždy ukládáme po dobu 12 měsíců, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně vám pomoci v případech opakujícího se problému s aplikací.
 7. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy, tj. po dobu existence uživatelského účtu, nejdéle však 10 let. Po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem související s Podmínkami užití online kurzů psiuniverzita.cz nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů ohledně náhrady škody.
 8. Při poskytování služeb používáme následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů. Amazon Web Services, cloudové prostředí společnosti Amazon (všechna data v aplikaci), SendInBlue – pro zasílání všech e-mailů, služby statistiky Google Analytics, službu Smartsupp.com s.r.o. DIČ: CZ03668681 pro komunikaci s podporou psiuniverzita.cz

III. Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu

 1. Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Užívání online kurzů není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu. Je ale vhodné podat souhlas minimálně ke zpracování údajů přímo související s průchodem online kurzů.
 2. Souhlas má v online kurzech nejčastěji formu checkboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu (kliknutí na tlačítko).
 3. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům vždy jednotlivě.
 4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.
 1. Odvolání souhlasu
 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat ve svém uživatelském účtu (sekce profil) nebo zasláním požadavku na adresu info@psiuniverzita.cz
 2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od psiuniverzita.cz, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné pro chod online kurzů. Pro tento typ e-mailů se ale můžete také odhlásit, a to opět ve svém profilu psiuniverzita.cz.
 3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o souvisejících službách a produktech psiuniverzita.cz.
 4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společnosti pověřené zpracovatele.
 1. Zpracovatelská smlouva
 1. Uživatel se společností vždy uzavírá také bezúplatnou smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž obsah je určen následujícími ustanoveními, dle čl. 28 odst. 3 GDPR.
 2. Uživatelé poskytují online kurzům tyto osobní údaje: email (přihlášení do online kurzů), volitelně také jméno či příjmení, v případě nákupu fakturační údaje nutné pro vystavení daňového dokladu
 3. Společnost se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradě za účelem uložení a zajištění přenosu údajů na úložiště a na základě pokynů uživatele.
 4. Společnost má povinnost sjednat sub zpracovatelský vztah a pověřit zpracováním společnost Amazon, případně jiné sub zpracovatele, je-li to nezbytné k funkčnosti online kurzů.
 5. Společnost zajistí funkčnost a chod online kurzů, zavazuje se k její pravidelné údržbě a k jejímu zpřístupnění uživateli.
 6. Společností prováděná údržba a servis online kurzů mají ryze nahodilý ráz spočívající v nutnosti opravy chyb a údržby systémů.
 7. Uživatel souhlasí s využitím dalších zpracovatelů, zejména společnosti Amazon, jejíž zpracování spočívá v uchování údajů na cloudových serverech, a osob samostatně výdělečně činných, bude-li to nezbytné pro zabezpečení nebo zajištění funkčnosti online kurzů. Žádný další zpracovatel nebude do zpracování zapojen bez souhlasu uživatele či bez uzavření smlouvy, která dílčího zpracovatele zavazuje k podstatně podobným povinnostem s ohledem na zpracování osobních údajů, ke kterým je vázána společnost.
 8. V případě, že společnost bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je společnost povinna informovat uživatele. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů. Společnost bude vždy dbát vhodného výběru zpracovatelů.
 9. Společnost se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z pověření společnosti, vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením dohody o mlčenlivosti.
 10. Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Strany prohlašují, že ke dni uzavření smlouvy společnost přijala technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu.
 11. Uživatel bere na vědomí, že má plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnáší do online kurzů. Požadavek správnosti, přiměřenosti, časové omezenosti a minimalizace uchovávaných údajů musí být naplněny uživatelem. V případě, že uživatel provede výmaz údajů, jsou tyto vymazány. Společnost neprovádí kopie ani údaje uživatelů jinak nezálohuje, stejně jako nezasahuje do přenosu dat mezi uživatelem a společností Amazon.
 12. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
 13. Skončením účinnosti této smlouvy, tj. zánikem uživatelského účtu, dojde do 7 dnů k likvidaci všech vložených údajů. Uživatel má vždy možnost uložená data exportovat a uložit na vlastní úložiště, aby nedošlo k nenávratné ztrátě vložených dat. Společnost ani pověřen zpracovatelé uživateli neodpovídají za škodu vzniklou ztrátou dat vložených do online kurzů, po 7 dnech od zániku uživatelského účtu.
 14. Součástí této smlouvy jsou také ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, která následují.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
 2. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.
 3. Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačnímu softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s online kurzy. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.
 4. Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
 5. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 6. Všechny údaje z webové aplikace jsou ukládány na serverech společnosti Amazon na území Německa. Servery společnosti Microsoft se nacházejí ve Frankfurtu nad Mohanem. Žádné údaje odesílané cloudovými aplikacemi neopouští území Evropské unie. Údaje vložené uživateli nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny.
 7. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 8. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.
 9. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
 10. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu se zásadami Cookies.
 11. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
 12. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

VII. Podpora při nakládání osobních údajů

 1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás vždy na info@psiuniverzita.cz požádat o vysvětlení, vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@psiuniverzita.cz nebo požadovat poskytnutí informace o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů. Údaje vám v adekvátní lhůtě poskytneme (max. 30 dnů). Můžete se také obrátit přímo na úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 1. 2020.